PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:58:24 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:58:20 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai23:58:17 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai23:58:13 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai23:58:09 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai23:58:05 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai23:57:58 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai23:57:55 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai23:16:20 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21066
10Khách vãng lai23:07:02 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKK9-00066
11Khách vãng lai22:43:58 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
12Khách vãng lai22:41:27 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
13Khách vãng lai21:35:01 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=502
14Khách vãng lai21:34:45 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai21:33:57 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=501
16Khách vãng lai21:33:07 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai21:32:48 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai21:25:14 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai20:35:30 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
20Khách vãng lai20:24:51 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai19:50:51 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/video.aspx
22Khách vãng lai19:16:44 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai18:34:10 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
24Khách vãng lai18:29:00 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
25Khách vãng lai18:24:56 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai18:16:13 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
27Khách vãng lai17:41:16 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
28Khách vãng lai17:40:11 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai17:39:59 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
30Khách vãng lai17:16:24 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21066
31Khách vãng lai17:06:14 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKK9-00066
32Khách vãng lai15:24:44 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai14:57:04 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
34Khách vãng lai14:51:44 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
35Khách vãng lai14:41:48 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
36Khách vãng lai14:31:20 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai14:06:01 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
38Khách vãng lai13:54:43 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
39Khách vãng lai13:32:23 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
40Khách vãng lai12:57:28 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
41Khách vãng lai12:50:17 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
42Khách vãng lai12:41:54 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai12:38:18 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
44Khách vãng lai12:07:56 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai12:06:46 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai11:54:06 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai11:31:06 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
48Khách vãng lai11:30:49 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
49Bùi Thị Thủy11:15:36 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
50Khách vãng lai11:10:01 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Bùi Thị Thủy11:05:33 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
52Bùi Thị Thủy11:03:24 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
53Bùi Thị Thủy11:02:22 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
54Khách vãng lai11:00:45 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
55Khách vãng lai10:58:08 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=490
56Bùi Thị Thủy10:58:06 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
57Bùi Thị Thủy10:56:25 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
58Khách vãng lai10:56:11 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Bùi Thị Thủy10:51:48 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
60Khách vãng lai10:50:57 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
61Bùi Thị Thủy10:50:12 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
62Khách vãng lai10:45:47 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
63Khách vãng lai10:45:37 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
64Khách vãng lai10:45:32 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
65Khách vãng lai10:45:25 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Bùi Thị Thủy10:42:34 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
67Bùi Thị Thủy10:42:26 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
68Bùi Thị Thủy10:42:15 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
69Bùi Thị Thủy10:41:43 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Bùi Thị Thủy10:41:39 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
71Bùi Thị Thủy10:41:36 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
72Khách vãng lai10:41:12 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai10:17:17 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai10:07:14 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
75Khách vãng lai09:11:33 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9339
76Khách vãng lai09:01:48 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai08:53:33 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
78Khách vãng lai08:45:59 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
79Khách vãng lai08:37:54 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
80Khách vãng lai08:18:43 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai07:53:25 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Khách vãng lai07:34:05 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai07:29:00 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
84Khách vãng lai07:27:50 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
85Khách vãng lai07:26:24 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
86Khách vãng lai07:19:30 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
87Khách vãng lai07:15:48 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai06:53:28 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
89Khách vãng lai06:47:07 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai06:24:03 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
91Khách vãng lai05:05:50 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai05:05:37 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
93Khách vãng lai04:57:23 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8116
94Khách vãng lai04:07:05 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
95Khách vãng lai03:45:15 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21731
96Khách vãng lai02:45:49 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
97Khách vãng lai02:27:34 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
98Khách vãng lai02:18:46 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
99Khách vãng lai01:47:09 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
100Khách vãng lai01:45:05 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai01:01:37 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
102Khách vãng lai00:54:35 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
103Khách vãng lai00:44:38 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKK9-00096
104Khách vãng lai00:15:26 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
13 11 2018